Kişisel Verilerin Korunması

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu şartları ve bilgilendirme yapıldığını kabul etmektesiniz.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen koşullar altında korunmaktadır. Kişisel verilerin korunması, şirket temel ilkesidir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymak,şirketimiz için bir zorunluluk olup bunu taahhüt ediyoruz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, diğer grup şirketlerimizi kapsar.

Şirketimiz pazarlama/muhasebe/mali işler departmanı aracılığı ile yapmış olduğumuz ticari ilişkiler sırasında toplanan kişisel verileriniz, şirketimizin ticaret politikaları çerçevesinde ticaretin devam etmesi ve yapılan anlaşmaların devamı amacıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dâhilinde

Ticari ilişkisinin sağlıklı olarak yürütülmesini sağlamak,

Ticari sözleşmelerin devamında kamu kurum ve kuruluşlar ile kanuni olarak verileri talep etme hakkına sahip kurum ve kuruluşlara vermek,

-İletişim ihtiyacı olduğunda siz sayın çözüm ortağımıza ulaşmak,

-Siz sayın çözüm ortağımız ile oluşabilecek bir hukuki uyuşmazlıkta kullanılmak,

-Siz sayın çözüm ortağımız için gerekli olması durumunda kişisel verilerinize ulaşmak amacıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dâhilinde işlenecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz, pazarlama/muhasebe/mali işler departmanı aracılığı ile yapmış olduğumuz ticari ilişkiler sırasında toplanan kişisel verileriniz, şirketimizin ticaret politikaları çerçevesinde ticaretin devam etmesi ve yapılan anlaşmaların devamı amacıyla,6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6698 sayılı Kanun m.5/2-b Maddesi, Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması, Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması,  İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması, Veri İşlemenin Zorunlu Olması(6698 sayılı Kanun m.5/2-e), Meşru Menfaat Olması(6698 sayılı Kanun m.5/2-f) maddeleri ve bu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlıklı maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından sizin verdiğiniz bilgilerle ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine uhdemizdeki veriler, Bu amaçla toplanan kişisel verileriniz, sadece şirketimiz tarafından işlenmekte, yasal zorunlulukların getireceği herhangi bir sebep haricinde, herhangi bir üçüncü kişi/kuruma aktarılmayacak olup hali hazırda da aktarılmamaktadır.

6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

*Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

*Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

*Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

*6698 sayılı Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinin d ve e bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

*Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili şirketimize yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde tarafınıza ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul’ca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ile belirlenen haklarınızın kullanımına dair taleplerinizi;

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemlerle
ve/veya Açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak,şahsen yada iadeli taahhütlü posta yoluyla ya da noter kanalıyla, Demirtaş Dumlupınar Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, Ali Osman Sönmez Caddesi No:20 16369 Osmangazi / BURSA adresine yada info@isiksoytekstil.com.tr mail adresine iletebilirsiniz.

Web sayfamızı ziyaret etmekle beraber;

Şirketimize iletmiş olduğunuz veya Şirket İnternet sitesine kayıt/üye olunması pazarlama/muhasebe/mali işler departmanı aracılığı ile yapmış olduğumuz ticari ilişkiler sırasında toplanan ve ayrıca şirketin usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri, sağlık verisi dahil her türlü kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer veri, bilginiz ve belgeniz bakımından (“Veri”); Şirketin iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarıyla; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Şirketin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar ve destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlar ile,şirketin ihracat yapması durumunda,ihracat yaptığı kurum ve kuruluşlar dahil, T.Ü.İ.K., B.D.D.K., S.P.K., T.C.M.B., MASAK, T.B.B., KOSGEB, G.İ.B., Hazine Müsteşarlığı, S.G.K., Türkiye Cumhuriyeti Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, İşkur gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,6098 Sayılı Borçlar kanunu ve ilgili mevzuat ile İş Kanunu,Arabuluculuk Kanunu dahil diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, imzaladığınız ve/veya imzaladığımız sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istihbarat, bilgi araştırmaları ve çalışma performansı değerlemelerinin yapılması, ticaret politikaları çerçevesinde ticaretin devam etmesi ve yapılan anlaşmaların devamı amacıyla; yapılacak veri açıklama ve aktarımına ,

bu maksatlarla; Verilerinizin gerek Veri Sorumlusu ve gerekirse Veri İşleyen sıfatıyla, gerek şirket tarafından, gerekse şirket yetkilileri ve departmanları ile şirketin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesine, toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, sınıflandırılmasına, işlenmesine, gerekirse şirket tarafından anonim hale getirilmesine,

Verilerinizin doğrudan ya da dolaylı olarak kanun ya da sözleşmeden doğan herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeksizin vermeye yetkili olduğunuza, Şirketin yan/grup/alt şirketleri dahil diğer üçüncü kişilerden ilgili mevzuat uyarınca, bu muvafakatname de yer alan süreç ve işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli onayları usulüne uygun olarak aldığımı ve söz konusu Verilerimi hukuka uygun olarak elde ettiğinize;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerinizin, yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda şahsınızın bilgilendirildiğine,

K.V.K.K.’da tanımı yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yeri ve yöntemi belirtilen kişisel verilerinizin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, K.V.K.K.’nda tanımlanan kapsamda işlenmesine,

muvafakat ettiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.